Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Confit de Canard NL

Confit de Canard NL is een handelsnaam van Satraco. Satraco is in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57992681.

Artikel 1. Definities

1.1    Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Confit de Canard NL een overeenkomst aangaat.

1.2    Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Confit de Canard NL en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasbaarheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Confit de Canard NL  alsmede op de tussen , Confit de Canard NL en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 3. Aanbod, prijzen, aanbiedingen, overeenkomst

3.1    Alle aanbiedingen en prijzen van Confit de Canard NL zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard heeft  Confit de Canard NL het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2    De vermelde prijzen zijn in Euro’s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele bezorgings- en vervoerkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Confit de Canard NL heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

3.3    Alle afbeeldingen, tekeningen, prijzen, gegevens betreffende gewichten, productomschrijving, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering en zijn voorbehouden. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot reclamatie etc..

Artikel 4. Levering, leveringstermijnen, transport

4.1    Levering geschiedt onder vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.

4.2    Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld. De van toepassing zijnde bezorgkosten worden bij bestelling vermeld en dienen door de Opdrachtgever vooraf betaald te worden.

4.3    De door Confit de Canard NL  opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Confit de Canard NL de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de aankoop te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.

Artikel 5. Betaling

5.1    Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit online te worden voldaan.

5.2     Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever dienen te worden betaald binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.

5.3    Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Confit de Canard NL  op de Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding.

5.4    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Confit de Canard NL  onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1    De eigendom van de geleverde zaken wordt door Confit de Canard NL  uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 7. Garantie

7.1    Confit de Canard NL  verplicht zich tot het geven van garantie op de artikelen die zij verkoopt. De maximale garantietermijn bedraagt de THT zoals deze vermeld is bij de productspecificatie van het betreffende product.

Artikel 8. Reclameren, klachten, aansprakelijkheid, retourneren

8.1    Op de leveringen is het herroepingsrecht van toepassing. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen na aankoopdatum de producten zonder opgaaf van reden te retourneren. In een dergelijk geval zal Confit de Canard NL het aankoopbedrag binnen 30 dagen na aankoopdatum retourstorten aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1   Confit de Canard NL  is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

9.2    Confit de Canard NL werkt zo zorgvuldig mogelijk. (Type)fouten op onze internetsite kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1  Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

10.2  De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Confit de Canard NL  en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Confit de Canard NL  tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3  Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Confit de Canard NL  over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Confit de Canard NL.  Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11. Akkoord

Met het plaatsen van een bestelling bij Confit de Canard NL verklaart de klant zich akkoord met de bovenstaande leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Confit de Canard NL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

13.1.Deze voorwaarden zijn te vinden op www.confit-de-canard.nl.

13.2 Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie.

13.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.